Niina Piippo Eduskuntavaalit 2023

Rakennetaan yhdessä huomisen hyvinvointia.

Olen sotealan kokenut konkari, Kätilö ja omaishoitajana toiminut kahden tyttären äiti. Valtuuston varapuheenjohtajana, aluevaltuutettuna ja Sote-lautakunnan jäsenenä saan vaikuttaa tulevaisuuden sotepalveluiden suuntaan ja kaupungin asukkaiden hyvinvointiin. Työn, perheen ja luottamustoimien lisäksi aikani kuluu terveyden edistämisen YAMK opintojen, käsitöiden parissa ja koiran kanssa lenkkeillen. Vapaaehtoistyö on lähellä sydäntäni.

Turvallisuuskysymykset ovat nyt avainasemassa, kun pohdimme yhteiskuntamme kannalta kriittisiä päätöksiä. Tässä vakavassa maailmantilanteessa hyvinvointiyhteiskunnan ydintoiminnoista toimiva terveydenhuolto ja huoltovarmuus korostuvat entisestään, niiden tulee toimia ongelmitta kriisienkin keskellä.  Koulutus on yksi parhaimmista keinoista ehkäistä syrjäytymistä, edistää työllistymistä ja siten vaikuttaa hyvinvointiin. Kriisienkin keskellä on nähtävä mahdollisuuksia ja huolehdittava siitä, että yhteiskunta pitää huolta jokaisesta.

Suomeen tarvitaan inhimillistä politiikkaa, joka perustuu yhteistyölle ja sopimiselle turvaten hyvinvointivaltion palvelut ja kestävän taloudellisen kasvun ilmastonmuutos huomioiden. Vastuullinen taloudenpito on nyt välttämättömyys, mutta haavoittuvimmassa asemassa olevia kansalaisilta ei saa leikata. Perinteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi tämä tarkoittaa riittävää toimeentuloa, oikea-aikaisia palveluja, reilua työelämää sekä turvallista kasvua ja ikääntymistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii erityistä huomiota ja vaikuttavia toimenpiteitä. Lastenoikeudet ovat perhepolitiikan ytimessä, tarvitaan vahvemmin systemaattista lapsivaikutusten arviointia käytäntöön ja tiedolla johtamista.  Samaan aikaan  terveydenhuollossa on panostettava ennaltaehkäisyyn ja nuorten mielenterveyden tukemiseen. Ilman omaishoidon vahvaa korjausliikettä, emme selviä väestön ikääntyessä. 

Varsinais- Suomessa meidän on kiinnitettävä katse myös Saaristomeren pelastamiseen. Yhteisellä ponnistuksella ja kestävän kehityksen ratkaisuilla voimme saada saaristomeren tilan kohenemaan. Rakennetaan yhdessä  Vahva Varsinais- Suomi, jossa jokaisella on hyvä elää.

Sosialidemokraattien vaihtoehto on toivoa, valoa ja näkymä tulevaisuuteen.

" Rohkeutta olla Sinun puolellasi"

#Kätilöstäkansanedustajaksi

Koulutus on avain menestykseen -turvataan riittävä tuki oppimiseen ja vahvistetaan opiskelijoiden toimeentuloa. 

Laadukasta varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja tulee pienentää, koska suuret ryhmäkoot ovat riski lasten turvallisuudelle, sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten jaksamiselle. Tarvitaan lisää resursseja varhaiskasvatukseen sekä panostuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvointiin. Riittävä henkilöstö takaa sen, että heillä on mahdollisuus huomioida jokainen lapsi.

Varhaiskasvatusmaksuja tulee alentaa tuntuvasti, sillä se on kustannustehokas ja oikeudenmukainen tapa parantaa työn tekemisen kannusteita ja helpottaa perheellisten työssäkäyntiä.

Turvataan oppimisen polku

Laadukas ja maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskuntamme kivijalka ja kilpailukykymme tärkein osatekijä. Kasvatus ja koulutus ovat tulevaisuuden investointeja.

Jokaiselle lapselle on taattava laadukas opinpolku ja riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakoulutukseen, läpi opetusketjun. Ala- ja yläkoulussa tulee huomioida tarpeeksi pienet ryhmäkoot, jotta yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteuttaminen on mahdollista.

Tarvitaan enemmän yksilöllistä tukea opintoihin ja nivelvaiheisiin, tuen eri tasoja on selkiytettävä. Panostetaan perustaitojen vahvistamiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen.

Kiusaamiseen estämiseen ja lopettamiseen on löydettävä vaikuttavat keinot. 

Parannetaan opiskelijoiden toimeentuloa

Opiskelijoiden toimeentuloa on parannettavaniin, että se tukee joustavasti opinnoissa huimioiden erilaiset elämäntilanteet, jolloin opiskelijat voivat aidosti keskittyä opintoihin rahahuolien sijaan. Nostetaan opintotukea ja kehitetään sitä yhdessä muun sosiaaliturvan kanssa. Vähennetään tuen lainapainoitteisuutta. 

Vähennetään opiskelijoiden kuormitusta

Opiskelijoiden osaamisen mittareita on uudistettava, jotta nykyisin näkyvä opiskelijoiden kuormitusta saadaan vähennettyä.

Suomen harrastamisen malli pysyväksi

Suomen harrastamisen malli saatava pysyväksi kouluihin, näin taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastukseen. 

Osaamista ja oppimista koko työuran

Tulevaisuudessa työ vaatii tekijöiltään yhä

 korkeampaa koulutusta, osaamista ja jatkuvaa oppimista, sen tulee vastata työelämän tarpeisiin. Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia tulee tukea ja lisäkouluttautumisen tulee olla mahdollista kaikille. Osaamiseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen.

Tieteentekemisen riittävät resurssit luovat pohjan tulevaisuuden työpaikoille. Tätä tavoitetta edistävät joustavat opintopolut ja jatkokouluttautumisen mahdollisuus, jolloin alan vaihtaminen käy helpommin. Kehitetään aikuiskoulutusta omana kokonaisuutena ja edistetään ammattillista koulutusta, myös osatutkintoja tulee voida helpommin opiskella työn ohella. 

Korkeakoulurahoituksen perusrahoitusta tulisi lisätä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta tulisi lisätä.  Koulutusmääriä on kasvatettava ja lisäysten rahoitus turvattava. Koulutuksen laatu ei saa heikentyä koulutusmääriä kasvatettaessa. Tämä on välttämätöntä Suomen tulevaisuuden ja kansainvälisen menestymisen kannalta. 

Opiskelijavalintajärjestelmän uudistamista on jatkettava niin, että siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun nopeutuu.

Suomessa tulee panostaa uusiin innovaatioihin sekä tutkimukseen. Tutkimusta ja koulutusta ei saa asettaa vastakkain rahoituksen mittareina, sillä tulevaisuudessa tarvitaan panostusta molempiin.
 


Sotepalvelut kuntoon -  Turvataan riittävä rahoitus  ja  panostetaan ennaltaehkäisyyn sekä  varhaisen tuen lisäämiseen. Huolehditaan sotehenkilöstön hyvinvoinnista.

 

Hyvinvointialueiden rahoituspohjaa vahvistetaan.   

Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat yhteiskunnan peruspilari - ihan kaikille. Rakenteet on  nyt uudistettu, tarvitaan kestävä rahoitusmalli, joka turvaa rahoituksen riittävyyden, toisaalta kannustaa tehokkuuteen ja kestävään talouteen.  

Keskeisimpien palveluiden tuottaminen maksaa, mutta palveluista tinkiminen maksaa vielä enemmän.Terveys ei saa olla rahasta kiinni. On varmistettava, että palvelut ovat jatkossa jokaisen henkilön tarpeita vastaavia.

Hoitajapula on ratkaistava -huolehditaan henkilöstöstä

Hoitajapula ratkaistaan henkilöstön työoloja ja reilua johtamista parantamalla sekä oikeudenmukaista palkkausta kehittämällä.  Pelkät laiteett eivät potilasta hoida, vaan tarvitaan riittävästi hoitohenkilöstöä turvaamaan huolenpito. 

Seitsemänpäivän hoitotakuulla turvataan hoitoonpääsy

Omalääkäri ja hoitajamallia tulee viedä eteenpäin, jotta hoidon jatkuvuutta voidaan parantaa. Neuvolapalveluissa huomioidaan  monimuotoiset perheet ja taataan  synnytyksen jälkeinen tuki koko perheelle. Sote-uudistuksessa on muistettava mielenterveyspalvelut, niitä on vahvistettava osana hoitotakuuta.

Vauva-ja lapsiperheköyhyyttä vähennettävä

Köyhyydestä johtuva eriarvoistuminen on edelleen yksi aikamme vaikeimmista ongelmistaJos mieli täyttyy taloushuolista, voi olla vaikeaa vastata lapsen tarpeisiin. 

Seuraavalla hallituskaudella tulee sitoutua entistä paremmin vähävaraisten perheiden elämää helpottavaan perhepolitiikkaan ja harrastusten tukemiseen tarvitaan uusia rakenteita
 

Lasten - ja nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettava

Lasten - ja nuorten mielenterveyspalvelut on rakennettava ennaltaehkäisevä näkökulma edellä: tehokkainta ja inhimillisintä on, että ongelmiin saa avun jo niiden alkuvaiheessa, ennen kuin ne pahenevat. 

Matalankynnyksen mielenterveyspalveluita onlisättävä .  Hoitojonot tulee purkaa ja varhaiseen puuttumiseen ja oppilashuoltoon lisätä resursseja.  Laajennetaan koulujen psykiatristen sairaanhoitajien toimintamallia. Kelan tukemaan psykoterapiaan tulisi päästä nykyistä helpommin.

Sosiaaliturvaa uudistetaan kannustavalla ja kestävällä tavalla

Selkeytetään sosiaaliturvaa joka huomioi muuttuvan työelämän, näin epäsäännöllisten tulojen yhteensovittaminen on nykyistä ennakoitavampaa ja helpompaa. Tämä tukee ihmisen kehittämistä ja kouluttautumista, työllistymistä kuin kuntoutusta. Toteutetaan uudistus niin, että se torjuu syrjäytymistä ja köyhyyttä, suurimmassa syrjäytymisriskissä ovat lapsiperheet.

Arvokasta ja aktiivista ikääntymistä

Ikäihmisten yksilöllisiä hoitopaikkoja tulee olla riittävästi ja laadukasta hoitoa pitää saada niin kotona kuin silloinkin, kun kotona ei enää pärjää. Turvataan kestävä eläketurvajärjestelmä, erityisesti pienempiä eläkkeitä tulee kehittää.

Yhdistetään terveydenhuollon maksukatot

Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen helpottaisi eniten sairastavien, ikääntyneiden ja pienituloisten kotitalouksille koituvaa vuosittaista maksurasitetta.

Omaishoidon tuen kansallinen malli

 Inhimillisestä näkökulmasta  katsottuna omaishoitajille tulee tarjota nykyistä parempaa tukea.  Omaishoidon ja työn yhteensovittaminen on yhä keskeisempi asia työurien pidentyessä ja väestön ikääntyessä. Varsinais~Suomen omaishoidon kokonaisuutta on kehitettävä kokonaisuutena, huomioidaan  eri ikäryhmien tarpeet vahvemmin, erityisesti lasten omaishoitajien erityispiirteet.

Kansallinen syöpästrategia 

Tarvitaan kansallisen syöpästrategian vahvistamaan potilaiden välistä yhdenvertaisuutta ja parantamaan kustannustehokkaiden hoitojen saatavuutta.   Syövän hoito- ohjelmien protokollamaksut tulee jatkossa voida rahoittaa julkisin verovaroin eikä lahjoitusten turvin.

Kestävä taloudenpito tuo turvallisuutta -Hyvinvointi syntyy työstä ja turvallisesta arjesta. Investoidaan kestävään kasvuun ja sitoudutaan vihreään siirtymään talouskasvun vauhdittajana.

Julkinen talous saatetaan tasapainoon 

Talous tervehdytetään korkealla työllisyydellä, pitkillä työurilla, panostuksilla talouskasvuun sekä huolehtimalla julkisen sektorin tuloksellisesta toiminnasta.

Vahvistetaan työllisyyttä ja parempaa työelämää

h.Parannetaan vanhempien työssäkäyntimahdollisuuksia.

Työvoiman ja työpaikkojen kohtaantoa tulee edistää.  Rakenteelliset työllisyysuudistukset, työntekoon kannusta sosiaaliturva, ovat tärkeitä työllisyysasteen vahvistamisessa. 

Kilpailukykyä ja kasvua 

 Työllisyysasteen nostaminen on keskeinen tavoite Varsinais-Suomessa. Entistä vahvemmin kasvua saadaan tutkimukseen ja teknologian kautta, rahoittamalla yliopistoja tai tukemalla suoraan yritysten tutkimus- ja tuotekehitystyötä. 

TKI-panostukset, työllisyyden parantaminen, osaamisen kasvattaminen sekä yritysten tukeminen luovat Varsinais- Suomen kasvun edellytyksiä – Investoidaan kestävään kasvuun ja sitoudutaan vihreään siirtymään talouskasvun vauhdittajana.

Vammaisten ja täsmätyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon on parannettava

Vammaisten ja täsmätyökykyisten potentiaali työelämään tulee mahdollistaa omien kykyjensä mukaan. Poistetaan vammaisten kohtaamia esteitä. Vahvisteaan vammaisten osallisuutta ja oikeuksien toteutumista luomalla vihdoin kansallinen vammaistrategia. 

Työperäinen maahanmuutto

Työperäinen maahanmuutto on välttämättömyys ja Varsinais-Suomi tarvitsee koulutettuja työntekijöitä. Tämän ohella meidän tulee panostaa koulutukseen ja työttömien täydennyskoulutukseen.  

Uusimmat kirjoitukset eduskuntavaaleihin liittyen

Lue uutuuksista ensimmäisten joukossa!