Niina Piippo Eduskuntavaalit 2023

Olen sotealan kokenut konkari, Kätilö ja omaishoitajana toiminut kahden tyttären äiti. Valtuuston varapuheenjohtajana, aluevaltuutettuna ja Sote-lautakunnan jäsenenä saan vaikuttaa tulevaisuuden sotepalveluiden suuntaan ja kaupungin asukkaiden hyvinvointiin. Työn, perheen ja luottamustoimien lisäksi aikani kuluu terveyden edistämisen YAMK opintojen, käsitöiden parissa, koiran kanssa ja vapaaehtoistyössä.

Turvallisuuskysymykset ovat nyt avainasemassa, kun pohdimme yhteiskuntamme kannalta kriittisiä päätöksiä. Tässä vakavassa maailmantilanteessa hyvinvointiyhteiskunnan ydintoiminnoista toimiva terveydenhuolto ja huoltovarmuus korostuvat entisestään, niiden tulee toimia ongelmitta kriisienkin keskellä.  Koulutus on yksi parhaimmista keinoista ehkäistä syrjäytymistä, edistää työllistymistä ja siten vaikuttaa hyvinvointiin. Kriisienkin keskellä on nähtävä mahdollisuuksia ja huolehdittava siitä, että yhteiskunta pitää huolta jokaisesta.

Suomeen tarvitaan inhimillistä politiikkaa, joka perustuu yhteistyölle ja sopimiselle turvaten hyvinvointivaltion palvelut ja kestävän taloudellisen kasvun ilmastonmuutos huomioiden. Vastuullinen taloudenpito on nyt välttämättömyys. Haavoittuvimmassa asemassa olevia kansalaisia on tuettava. Perinteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi tämä tarkoittaa riittävää toimeentuloa, oikea-aikaisia palveluja, reilua työelämää sekä turvallista kasvua ja ikääntymistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii erityistä huomiota ja vaikuttavia toimenpiteitä. Lastenoikeudet ovat perhepolitiikan ytimessä, tarvitaan vahvemmin systemaattista lapsivaikutusten arviointia käytäntöön ja tiedolla johtamista.  Samaan aikaan ilman omaishoidon vahvaa korjausliikettä, emme selviä väestön ikääntyessä. 

Varsinais- Suomessa meidän on kiinnitettävä katse myös Saaristomeren pelastamiseen. Yhteisellä ponnistuksella ja kestävän kehityksen ratkaisuilla voimme saada saaristomeren tilan kohenemaan. Rakennetaan yhdessä  Vahva varsinais- Suomi, jossa jokaisella on hyvä elää.

Sosialidemokraattien vaihtoehto on toivoa, valoa ja näkymä tulevaisuuteen. Rohkeutta olla Sinun puolellasi

#Kätilöstäkansanedustajaksi

Tue vaaleissa

Kampanjan näkyvyyden edellytyksenä on myös onnistunut varainkeruu. Jokaisesta eurosta on hyötyä ja pienienkin purojen avulla voimme edistää tärkeiden asioiden esillä oloa.

Voit tukea matkaani eduskuntaan seuraavin tavoin:

voit lahjoittaa kampanjaani kuvasta olevasta QR koodista tai suoraan tilisiirtona yhdistyksen tilille.

Tilinumero: FI91 43091 04001 4068

Yhdistyksen nimi: Liedon Sosialidemokraatit ry.

Viestikenttään: Tuki Niina Piipon eduskuntavaalikampanjalle

Koulutus on avain menestykseen -Suomi osaamisen huipulle

Tuetaan  jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja oppimista

 Laadukas ja maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskuntamme kivijalka ja kilpailukykymme tärkein osatekijä. Kasvatus ja koulutus ovat tulevaisuuden investointeja.


Turvataan toimiva koulutuspolku jokaiselle

Jokaiselle lapselle on taattava laadukas opinpolku ja riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakoulutukseen, läpi opetusketjun. Tarvitaan enemmän yksilöllistä tukea opintoihin ja nivelvaiheisiin, tuen eri tasoja on selkiytettävä. Panostetaan perustaitojen vahvistamiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen.

 Laadukasta varhaiskasvatusta

Laadukasta varhaiskasvatusta ja laajennetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja.   Tarvitaan lisää resursseja varhaiskasvatukseen sekä panostuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksen riittävä henkilöstö takaa sen, että heillä on mahdollisuus huomioida jokainen lapsi.

Suomen harrastamisen malli pysyväksi

Suomen harrastamisen malli saatava pysyväksi kouluihin, näin taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastukseen. 

Kiusaamiseen estämiseen ja lopettamiseen on löydettävä vaikuttavat keinot.

Parannetaan opiskelijoiden toimeentuloa

Turvattava opiskelijoiden toimeentulo, tukea kehitettävä yhdessä muun  sosiaaliturvan kanssa yhdessä.  Vähennetään tuen lainapainoittesuutta.  

Opiskelijoiden osaamisen mittareita on uudistettava, jotta nykyisin näkyvä opiskelijoiden kuormitusta saadaan vähennettyä. Opiskelijoiden toimeentuloa on parannettavaniin, että se tukee joustavasti opinnoissa huimioiden erilaiset elämäntilanteet, jolloin opiskelijat voivat aidosti keskittyä opintoihin rahahuolien sijaan.


Pidetään siis huolta siitä, että lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä koulutukseen panostetaan - näin takaamme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisen.


Huolehditaan hyvinvoinnista ja  terveydenhuollosta

Hyvinvointialueiden rahoituspohjaa vahvistetaan.   

Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat yhteiskunnan peruspilari - ihan kaikille. Rakenteet on  nyt uudistettu, tarvitaan kestävä rahoitusmalli, joka turvaa rahoituksen riittävyyden, toisaalta kannustaa tehokkuuteen ja kestävään talouteen.  Terveys ei saa olla rahasta kiinni. 

Hoitajapula ratkaistava -huolehditaan henkilöstöstä

Hoitajapula ratkaistaan henkilöstön työoloja ja reilua johtamista parantamalla sekä oikeudenmukaista palkkausta kehittämällä

Seitsemänpäivän hoitotakuulla turvataan hoitoonpääsy

Omalääkäri ja hoitajamallia tulee viedä eteenpäin, jotta hoidon jatkuvuutta voidaan parantaa. Neuvolapalveluissa huomioidaan  monimuotoiset perheet ja taataan  synnytyksen jälkeinen tuki koko perheelle.

Lasten - ja nuorten mielenterveysongelmia on ehkäistävä ennalta ja hoidettava ajoissa. 

Matalankynnyksen mielenterveyspalveluita vahvistettava Varsinais-Suomessa. Ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteiden yleistyessä, on päätöksenteossa vahvistettava mielenterveystukea.  Hoitojonot tulee purkaa ja varhaiseen puuttumiseen ja oppilashuoltoon lisätä resursseja.  Laajennetaan koulujen psykiatristen sairaanhoitajien toimintamalli.  Mielenterveyspalveluita on vahvistettava osana hoitotakuuta.

Uudistetaan ja yksinkertaistetaan sosiaaliturvaa

Selkeytetään sosiaaliturvaa (SDP yleisturvamalli), joka huomioi muuttuvan työelämän, näin epäsäännöllisten tulojen yhteensovittaminen on nykyistä ennakoitavampaa ja helpompaa. Tukee ihmisen kehittämistä ja kouluttautumista, työllistymistä kuin kuntoutusta. Toteutetaan uudistus niin, että se torjuu lapsiperheköyhyyttä ja suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat lapsiryhmät.  Toimiva perusturva ehkäisee syrjäytymistä ja köyhyyttä. 

Arvokasta ja aktiivista ikääntymistä

Ikäihmisten yksilöllisiä hoitopaikkoja tulee olla riittävästi ja laadukasta hoitoa pitää saada niin kotona kuin silloinkin, kun kotona ei enää pärjää. Turvataan kestävä eläketurvajärjestelmä, erityisesti pienempiä eläkkeitä tulee kehittää.

Omaishoidon tuen kansallinen malli

 Inhimillisestä näkökulmasta  katsottuna omaishoitajille tulee tarjota nykyistä parempaa tukea.  Omaishoidon ja työn yhteensovittaminen on yhä keskeisempi asia työurien pidentyessä ja väestön ikääntyessä. Varsinais~Suomen omaishoidon kokonaisuutta on kehitettävä kokonaisuutenae ,huomioidaan  eri ikäryhmien tarpeet vahvemmin, erityisesti lastensa omaishoitajien erityispiirteet.

Vammaisten oikeuksien vahvistaminen

Vahvisteaan vammaisten osallisuutta ja oikeuksien toteutumista luomalla vihdoin kansallinen vammaistrategia.

Kansallinen syöpästrategia 

Tarvitaan kansallisen syöpästrategian vahvistamaan potilaiden välistä yhdenvertaisuutta ja parantamaan kustannustehokkaiden hoitojen saatavuutta.  

Työtä luomalla luomme hyvinvointia ja kestävää taloutta.

Vahvistetaan työllisyyttä ja parempaa työelämää

Työn murroksessa on edistettävä reilumpaa, joustavampaa työelämää, joka tunnistaa ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Parannetaan vanhempien työssäkäyntimahdollisuuksia.

Työvoiman ja työpaikkojen kohtaantoa tulee edistää.  Rakenteelliset työllisyysuudistukset, työntekoon kannusta sosiaaliturva, ovat tärkeitä työllisyysasteen vahvistamisessa. 

Osaamista on voitava ylläpitää ja kehitää koko työuran ajan, sen tulee vastata työelämän tarpeisiin. Tieteentekemisen riittävät resurssit luovat pohjan tulevaisuuden työpaikoille. Kehitetään aikuiskoulutusta omana kokonaisuutena, myös osatutkintoja tulee voida helpommin opiskella työn ohella. Ammatillista koulutusta on  edistettävä. 

Kilpailukykyä ja kasvua 

 Työllisyysasteen nostaminen on keskeinen tavoite Varsinais-Suomessa. Entistä vahvemmin kasvua saadaan tutkimukseen ja teknologian kautta, rahoittamalla yliopistoja tai tukemalla suoraan yritysten tutkimus- ja tuotekehitystyötä. 

Yhteiskunnan toimintaympäristöjen on tuettava kestävää kasvua yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Panostukset TKI toimintaan ja  vihreään siirtymään tuovat talouskasvua Varsinais-Suomeen. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää järjestelmätason muutoksia.

Vammaisten ja täsmätyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon on parannettava

Vammaisten ja täsmätyökykyisten potentiaali työelämään tulee mahdollistaa omien kykyjensä mukaan. Poistetaan vammaisten kohtaamia esteitä. 

Työperäinen maahanmuutto

Työperäinen maahanmuutto on välttämättömyys ja Varsinais-Suomi tarvitsee koulutettuja työntekijöitä. Tämän ohella meidän tulee panostaa koulutukseen ja työttömien täydennyskoulutukseen.  

Uusimmat kirjoitukset eduskuntavaaleihin liittyen

Lue uutuuksista ensimmäisten joukossa!

Suomella on pitkä köyhyyshistoria, joka heijastelee yhä häpeän tunnetta aiheen ympärillä. Vähävaraisuus on kokemuksellista myös tunteiden tasolla. Minua huolettaa, että köyhässä perheessä elää arviolta joka kymmenes lapsi Suomessa ja tilanne on nopeasti pahenemassa johtuen tämänhetkisestä ruuan ja energian hinnan nopeasta kallistumisesta. Tämä...

Työelämän vaatimusten muuttuessa on tärkeää, että työikäisillä on mahdollisuus oman osaamisensa päivittämiseen ja kehittämiseen. Työnantajien roolia työpaikoilla tapahtuvassa jatkuvassa oppimisessa on lisättävä, jotta työntekijät voivat syventää ja laajentaa osaamistaan. Työelämälainsäädännön ja rahoituksen tulee kannustaa työpaikkoja järjestämään...

Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi ovat meille kaikille elintärkeitä asioita. Jokaisella meistä on jossain elämänvaiheessa vaikeaa, sairastumme tai saatamme tarvita apua vaikka mielen hyvinvoinnissa. Kun olemme raskaassa elämäntilanteessa, huomaamme kuinka tärkeää on saada apua ja ennenkaikkea kuinka tärkeää on ennaltaehkäistä ongelmien...