Aluevaaliteemat 

06.01.2022

Laadukkaat ja lähellä ihmistä olevat palvelut.

Lähellä sijaitsevat neuvolat ja terveysasemat sekä ikäihmisten ja vammaisten kotiin annettavat palvelut ovat koko järjestelmän perusta. Lähipalveluita vahvistetaan ja saatavuutta parannetaan, turvataan nopea hoitoon pääsy. Hyödynnetään uusia  ratkaisuja lähipalveluiden järjestämiseksi  lisäämällä  digitaalisuutta ja liikkuvia palveluita.  Näin vapautetaan resursseja normaaliin läsnäolopalveluun niille, jotka sitä  tarvitsevat. Lähipalveluissa tulee olla saatavilla myös soveltuvia erikoislääkäripalveluja. 

Työolot koko hyvinvointialueella kuntoon.

Meillä ei ole varaa menettää enää yhtäkään työntekijää! Toiminnan kannalta olennaista on turvata riittävä osaavan henkilöstön saanti sekä työhyvinvointiin panostaminen.  Henkilöstö tulee alusta saakka ottaa mukaan muutokseen ja  tulee voida jatkossa keskittyä ydintehtäviin. Palkkauksen tulee vastata työnvaativuutta, työtehtävien vastuuta ja kuormitusta. 

Lasten ja perheiden palveluihin lisätään varhaista tukea ja apua. 

Matalankynnyksen saavutettavia palveluita on lisättävä. Neuvolat, perhekeskukset,  oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu ja mielenterveyspalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Lasten, nuorten ja perheiden kannalta on tärkeää, että palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tämä edellyttää nykyisten raja-aitojen madaltamista perus- ja erityistason palveluiden välillä. Kuullaan  lapsia ja nuoria päätöksenteossa  ja  otetaan lapsivaikutusten arviointi  käyttöön Varsinais- Suomessa.

Monituottajuutta vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä.

Aitoa sosiaali-ja terveyspalveluiden yhteensovittamista tarvitaan palveluverkon ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja raskaampien palveluiden vähentämiseksi. Lasten ja perheiden palveluissa sekä lastensuojelussa tulee olla riittävästi resursseja, jotta voidaan turvata jokaiselle lapselle turvallinen lapsuus. 

Mielenterveyspalveluihin pitää päästä ennen kuin ongelmat pahenevat.

Nuorten huolet otetaan vakavasti. Kun mieli tai elämä järkkyy missä tahansa eläman vaiheessa, apua täytyy saada nopeasti. Paras apu on ennaltaehkäisy ja laadukkaat matalan kynnyksen peruspalvelut.

Maksuton ehkäisy ja laadukas seksuaalineuvonta alle 25- vuotiaille.

Parannetaan nuorten tietämystä seksuaalisuudesta. Maksuttoman ehkäisyn avulla lisätään nuorten hyvinvointia, parannetaan tasa-arvoa. Ennenkaikkea ehkäistään ei-toivottuja raskauksia ja raskauden keskeytysten määrä vähenee. 

Arvokas vanhuus-pidetään huolta ikäihmisistä.

Kotihoidon palveluita kehitetään vastaamaan paremmin vanhuksien tarpeita. Apua ikäihmisten terveydenhuollon ja palvelutarpeiden haasteisiin tulee löytää osaltaan sote-palveluiden integraatiosta. Tarvitaan vahvaa moniammatillista osaamista, jolla tuetaan vanhusten osallisuutta ja mahdollisuuksia asua ja elää lähiyhteisöissä. Tuettua palveluasumista on riittävästi ja laadukasta hoitoa tulee saada niin kotona kuin silloinkin, kun kotona ei enää pärjää. 

Omaishoidolla on väliä.

Omaishoidon asemaa vahvistetaan sotepalveluissa, tuen kriteerit yhdenmukaistetaan sekä tuen tasoa nostetaan, jolloin madalletaan kynnystä jäädä hoitamaan lähimmäistä ilman taloudellisia huolia. Tilapäishoitoa kehitetään yksilölliset tarpeet huomioiden, jolloin lasten omaishoitajien asema vahvistuu. 

Erityisryhmien ja harvinaisten sairauksien tukea vahvistetaan.

Kannan huolta erityisryhmien mm.harvinaisten sairauksien, vammaisten palveluista tai  neuropsykiatrian kirjon tulevaisuuden palveluista. Erityisryhmien elämänlaatu ei saa heiketä ja heille täytyy järjestää oikeanlaista yksilöllistä tukea ja kuntoutusta uudistuksen myötä.

 Sote järjestöt ja yritykset osaksi hyvinvointipalveluita. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sote-järjestöjen merkittävimpiä tehtäviä, järjestöjen toiminta on turvattava tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvostetaan järjestöjen osaamistaan, sillä ne toimivat lähellä ihmistä ja pystyvät tuomaan päätöksentekoon oman osa- alueensa ihmisten ääntä, joiden elämäntilanteet he parhaiten tuntevat. Sote-alan järjestöt ja yritykset tuottavat arvokkaita täydentäviä palveluja julkisten palveluiden rinnalle. Tarvitsemme kaikkia näitä kolmea palveluiden tuottajiksi.  Yksityinen sektori tuottaa mm. suurelta osin vanhusten asumispalveluita julkisten asumispalveluiden rinnalle. 

Pelastustoiminta turvaa arkemme.

Hyvä pelastuslaitostoiminta ja sopimuspalokuntien toimintamahdollisuudet turvataan Varsinais- Suomessa. Sopimuspalokunnat  tuottavat oleellisen osan maakuntamme pelastuspalveluista, esimerkiksi meripelastusyhdistykset ja paikalliset vapaaehtoistoimijoiden tuottamat ensivasteet parantavat palveluita ja lyhentävät vasteaikoja.