Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan muutosta. 

06.12.2021


Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tavoitteena tulee olla, että Varsinais-Suomalaiset  ovat jatkossa terveempiä ja voivat paremmin. Keskeistä on huolehtia siitä, että verovarat käytetään laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin.  Varsinais- Suomen Hyvinvointialueen  palveluiden parantamiseen ja kustannustehokkuuteen tähtääviä hankkeita tulee edistää, jos se mahdollistaa ihmisen pääsyn hoitoon nopeammin.

"Terveyspalveluissa asiakas keskiöön"

Hyvinvoinnin lisääntyessä on tärkeää löytää vieläkin aikaisemmin ne, jotka voivat entistä huonommin. Siihen tavoitteeseen meidän tulee hyvinvointialueella sitoutua, se vaatii halua etsiä alueen asukkaiden, työntekijöiden ja päätöksentekijöiden kanssa keinoja, joilla tavoite saavutetaan. On tärkeää varautua tulevaisuuteen ennakoivasti ja pitää kaikista heikoimmassa asemassa olevista huolta varmistamalla julkisten peruspalveluiden toiminta. Investoimalla peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn säästetään kalliista korjaavista toimenpiteistä. 


Terveydenhuollossa täytyy aiempaa paremmin huomioida asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset sekä mahdollistaa jatkossa toimivat sähköiset asiointipalvelut. On vihdoin uskallettava päästää irti vanhoista rakenteista, uskottava uusien innovaatioiden ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Vapautetaan ihmiset työpaikoilla tekemään työtä, joka hyödyttää asiakasta ja hoivaa tarvitsevaa ihmistä. 

Tulevaisuuden terveyspalveluissa asiakas on toiminnan keskiössä. Asiakkaat haluavat hyödyntää yhä enemmän digitaalista teknologiaa, kuten erilaisia terveyssovelluksia oman terveytensä ja hyvinvointinsa mittaamiseen ja seuraamiseen. Teknologian parempi hyödyntäminen auttaa asiakasta kommunikoimaan uudella tavalla palvelujärjestelmän kanssa. Toisaalta sähköistyvässä maailmassa meidän tulee myös huomioida ne jotka eivät sähköisiä palveluita pysty käyttämään.

Nuorilla ja jopa lapsilla on aikaisempaa enemmän psyykkistä kuormitusta, ahdistusta ja masennusta. Hoitojonojen kasvu tulee ratkaista riittävillä resursseilla, varhaisella puuttumisella voidaan tehokkaimmin estää ongelmien kasvaminen ja kasaantuminen tulevaisuudessa. Eriarvoistuminen, syrjäytyminen ja kasvava nuorisopsykiatrian palveluiden tarve on lisääntynyt räjähdysmäisesti, joka on hätähuuto yhteiskunnan muutoksesta. 

Erityisesti nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta tulee lisätä , mm. psykologipalveluita sekä palvelut tulisi viedä sinne missä lapset ja nuoret viettävät aikaansa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulee olla saatavilla ilman leimautumisen pelkoa. Tieto palveluista tulee olla helposti saatavilla ja erityisesti ehkäisevän mielenterveystyön palveluihin tulee panostaa. Vaikka lasten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen on tärkeä investointi tulevaisuuteen, emme saa unohtaa ikäihmisten tarvitsemia palveluita. 

Ikääntyvien määrä kasvaa  seuraavina vuosina huomattavasti, joten  minulla on huoli vanhuspalveluiden riittävyydestä. ikäihmisten hoito ja hoiva tarvitsevat lisää käsiä jo nyt ja jatkossa hoitajamitoituksen kasvun myötä. Terveyspalveluissa tuleekin kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvointiin sekä taata henkilökunnan riittävyys.