SOTE-UUDISTUKSESSA TARVITAAN ROHKEITA PÄÄTÖKSIÄ JA ROHKEAA HYPPÄÄMISTÄ TUNTEMATTOMAAN!

11.05.2021

Tulevaisuuden sote-keskuksessa tavoitellaan uudenlaista sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatiota. Tämä toteutuu, kun sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat kumppanit sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Näin turvataan sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palvelut ja niiden saatavuus matalalla kynnyksellä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Ihmislähtöisyys tulee mullistamaan terveysalaa ja muokkaamaan toimintatapoja voimakkaasti. Terveydenhuollon keskiössä on tulevaisuudessa ihminen yksilöllisine tarpeineen. Samalla, kun toimintakykyä lisäävä ja hyvinvointia edistävä teknologia halpenee, pystymme hyödyntämään parempia keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin. Keskeisiä asioita tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, lähtee kiinnostuksesta ja kyvystä ratkaista erilaisia ongelmia. Tämä terveyskentän moninaistuminen erityisesti SOTE-uudistuksen myötä näyttää tulevaisuudessa vain kiihtyvän.

Tulevaisuuden laaja-alaista sosiaali- ja terveyskeskusta rakennetaan ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. 

Suurin osa suomalaisista voi edelleen hyvin, toisaalta hyvinvointi- ja terveyserot ovat merkittäviä. Väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia seurataan kansallisen FinSote terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen avulla. Se tuottaa tärkeän osan tiedosta sote-uudistuksen seurantaan ja arviointiin. Sote-uudistuksen yksi pääpainopistealue on peruspalvelujen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmassa. 

Ohjelmalla pyritään parantamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä, hyödyntämällä digi- ja mobiilipalveluja sekä järjestämällä matalan kynnyksen palvelupisteitä kuin laajentamalla vastaanottotoimintaa. Tavoitteena palvelujen painopisteen siirtyminen perustasolle ja ehkäisevään työhön kehittämällä ehkäisevän ja varhaisen tuen toimintatapoja ja -palveluja. Näin raskaampien palveluiden tarve vähenee ja kustannuksia hillitään, kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa.


Tulevaisuuden laaja-alaista sosiaali- ja terveyskeskusta rakennetaan ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Hankkeissa pyritään hyödyntää olemassa olevia toimivia toimintamalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä.

Ohjelman tavoitteina ovat:

1.palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.

2.Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

3.Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.

4.Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen.

5.Kustannusten nousun hillitseminen.

Asiakkaan osallisuus ja yhteistyö vaikuttavat myös muihin asiakaslähtöistä monitoimijuutta tukeviin tekijöihin, kuten palveluohjaukseen ja palveluiden saatavuuteen. Henkilökohtaisen palveluohjauksen lisäämistä pidetään erittäin tärkeänä, samoin kuin matalaa kynnystä palveluihin pääsyssä. Sote-uudistuksen avulla mm. mielenterveyspalvelut on mahdollista järjestää nykyistä paremmin tarpeiden mukaisiksi sekä muihin sairauksiin verrattuna yhdenvertaisemmin.